E-Recruitment System

E-Recruitment System

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW
Civil Service Personal Database System

Civil Service Personal Database System

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW
Scholarship Management System

Scholarship Management System

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW
Removal and Dismissal System

Removal and Dismissal System

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW
Promotion Manangement System

Promotion Manangement System

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW
Training Management System

Training Management System

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW
Civil Service Law & Rules

Civil Service Law & Rules

အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ACCESS NOW

CICS Upper Myanmar

CICS Upper Myanmar Website သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

CICS Lower Myanmar

CICS Lower Myanmar Website သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Go to Top