ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂ / ၂၀၂၂၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း( ၁၄  )ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက်  Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS Web Based) တို့ကို အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Download