ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာ အဆင့် (မူ/လယ်/ထက်) ဝန်ထမ်းသား/သမီး(၁၀၄)ဦးအား ကျောင်းဝတ်စုံ၊ ကျောင်းသုံး စာရေးကိရိယာများ ဝယ်ယူထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။