ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကြော်ငြာပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ဌာနများ၏ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Download