ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၂၃) ပါ လစ်လပ်ရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ဌာန၏ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download