ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိစတင်ခန့်ဝင်ပေါက်ရာထူး (၁၁၁၆)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအမည်စာရင်းအား  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download