ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၈)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection  System (e-RSS) (UCSB e-RSS Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS  Web Based) တို့ကို အသုံးပြုကာ   ၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်းကို အသေးစိတ် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download Here