E-Recruitment System

E-Recruitment System သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Access Now

Civil Service Personal Database System

Civil Service Personal Database System သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Access Now

Scholarship Management System

Scholarship Management System သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Access Now

Removal and Dismissal System

Removal and Dismissal System သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Access Now

Promotion Manangement System

Promotion Manangement System သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Access Now

Training Management System

Training Management System သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ System ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Access Now

Civil Service Law & Rules

Civil Service Law & Rules သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ Law & Rules များကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

Access Now

CICS Upper Myanmar

CICS Upper Myanmar Website သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Access Now

CICS Lower Myanmar

CICS Lower Myanmar Website သို့ အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

Access Now