ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁ )တို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်လစ်လပ်ရာထူး (၄၁၈)နေရာရေးဖြေစာမေးပွဲ အတွက် အသိပေးကြေညာချက် (မွန်စာစစ်)

Download