ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၀)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူး(၁၉၅) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Download Here