ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးစစ်အေး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်အရာထမ်းရာထူးများအတွက်  ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပဖြေဆိုမှုများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်။