ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်မြန် ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကုသခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နေသော သင်တန်းများအနက် ဒုတိယဉီးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ရသည့် “အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း” အား အောက်ပါနေ့ရက်များအတိုင်း (၃)ကြိမ်တိုင် အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ ပါသည်-
(၁)အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈၆) [(၅-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ(၂၈-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ]
(၂)အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈၇) [(၂၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ(၁၅-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ထိ]
(၃)အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈၈) [(၃-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ(၁-၃-၂၀၂၁)ရက်နေ့ထိ]

အဆိုပါသင်တန်းများ၌ Online Platform များအဖြစ် Zoom နှင့် Google Classroom အား အသုံးပြုပို့ချခဲ့ပြီး၊ သင်တန်းကာလသည်(၄)ပတ်ဖြစ်ပါသည်။