ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည် ဦးလှိုင်ဟုတ်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကာလ (၂-၉-၁၉၆၈ မှ ၂-၁-၁၉၇၃ ထိ)

တတိယမြောက် ရာထူးဝန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမှာ ပညာရေးဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဉီးလှိုင်ဟုတ်သည် ရာထူးဝန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၁၉၆၈ မှ ၁၉၇၃ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။