စဉ် ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း ရရှိခဲ့သည့် ခုနှစ် စုစုပေါင်း
1 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1973 5
2 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1977 2
3 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1979 2
4 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1980 4
5 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1982 5
6 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1983 3
7 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1984 2
8 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1985 3
9 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1986 2
10 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1988 4
11 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1995 1
12 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1996 1
13 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1997 3
14 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1998 10
15 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 1999 2
16 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2001 4
17 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2002 1
18 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2003 8
19 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2004 5
20 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2005 4
21 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2006 8
22 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2007 10
23 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2008 10
24 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2009 7
25 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2010 16
26 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2011 4
27 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2012 30
28 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2013 26
29 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2014 32
30 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2015 20
31 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2016 25
32 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2017 39
33 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2018 27
34 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2019 68
35 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန 2020 64
36 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 1999 4
37 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2001 5
38 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2002 5
39 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2003 5
40 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2004 4
41 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2005 7
42 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2006 3
43 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2007 4
44 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2008 4
45 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2009 21
46 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2010 2
47 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2011 3
48 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2012 11
49 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2013 15
50 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2014 12
51 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2015 12
52 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2016 1
53 လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2016 7
54 လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2017 12
55 လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2018 21
56 လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2019 17
57 လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2020 13
58 လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန 2021 19