သတင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

[scrolling_text]
အားလုံးကြည့်ရန်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်များ

ခေါ်ယူထားသောရာထူးများ

[get_recruitment_job_vacancy]
ကြေညာအားလုံးကြည့်ရန်

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် သဘောတူညီခဲ့သည့် စာရင်း 

[get_Promotion_list]

နှစ်/လ အလိုက် ထုတ်ပစ်/ထုတ်ပယ် စာရင်းချုပ်

[get_R_D_list]

နှစ် အလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ပညာတော်သင်စာရင်းချုပ်

[get_scholarship_list]

စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ

[get_exam_info]

Psycho နှင့် Interview ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ

[get_psycho_Viber]

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း

[get_psycho_Viber]