ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ Website-www.ucsb.gov.mm တွင် လွှင့်တင်စမ်းသပ်အသုံးပြုမည့် Online e-recruitment System  အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download