ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက် Mobile Application အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားသူများအသုံးပြုရန် Application User Guide for E-Recruitment for Union Civil Service Board (Mobile Application)  ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နောင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက Online မှတစ်ဆင့် အလုပ်လျှောက်သူများနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်လွှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Download