ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက် Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ရန် E-Recruitment System User Guide အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နောင်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက Online မှတစ်ဆင့် အလုပ်လျှောက်သူများနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်လွှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Download