ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည် ဦးသန်းဆွေ
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကာလ (၁-၂-၂၀၂၁ မှ ယနေ့ထိ)