နိုဝင်ဘာ 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈) နေရာအတွက် အသိပေးကြေညာချက်နှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း (မကွေးစာစစ်)

By |2021-11-25T12:23:01+06:30နိုဝင်ဘာ 25th, 2021|News & Events|

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့ အစည်း (၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း အသိပေးကြေညာချက် အာ Download အားရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (မကွေးစာစစ်)

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈)နေရာ အတွက် အသိပေးကြေညာချက်နှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (မွန်စာစစ်)

By |2021-11-25T12:01:33+06:30နိုဝင်ဘာ 25th, 2021|News & Events|

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁ )တို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်လစ်လပ်ရာထူး (၄၁၈)နေရာရေးဖြေစာမေးပွဲ အတွက် အသိပေးကြေညာချက် (မွန်စာစစ်)

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈)နေရာ အတွက် အသက်ကျော်၊ ပညာမညီနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် မရရှိသူများစာရင်း (စာစစ်ဌာန(၅)ခု) Copy

By |2021-11-24T17:36:50+06:30နိုဝင်ဘာ 24th, 2021|News & Events|

လျှောက်လွှာပိတ်ရက်  (၁-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အသက်ကျော်လွန်နေသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်မရသူများစာရင်း (၄/၂၀၂၁)

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈)နေရာ အတွက် အသက်ကျော်၊ ပညာမညီနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် မရရှိသူများစာရင်း (စာစစ်ဌာန(၅)ခု)

By |2021-11-24T17:34:37+06:30နိုဝင်ဘာ 24th, 2021|News & Events|

လျှောက်လွှာပိတ်ရက်  (၁-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အသက်ကျော်လွန်နေသဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်မရသူများစာရင်း (၄/၂၀၂၁)

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အသက်ကျော်၊ ပညာမညီနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း (မန္တလေးစာစစ်)

By |2021-11-20T17:24:03+06:30နိုဝင်ဘာ 20th, 2021|News & Events|

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အသက်ကျော်၊ ပညာမညီနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း (မန္တလေးစာစစ်) အတွက် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အသက်ကျော်၊ ပညာမညီနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း (နေပြည်တော်စာစစ်)

By |2021-11-20T17:08:48+06:30နိုဝင်ဘာ 20th, 2021|News & Events|

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အသက်ကျော်၊ ပညာမညီနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကျော်လွန်၍ ငွေပေးသွင်းခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း (နေပြည်တော်စာစစ်) အတွက် Download  ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အသက်ကျော်နှင့် ပညာမညီခြင်းကြောင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း (ရန်ကုန်စာစစ်)

By |2021-11-20T16:44:20+06:30နိုဝင်ဘာ 20th, 2021|News & Events|

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အသက်ကျော်နှင့် ပညာမညီခြင်းကြောင့်  ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် မရရှိသူများစာရင်း (ရန်ကုန်စာစစ်)အတွက် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနစုမှူး(၂)/တတိယအတွင်းဝန် ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) တို့၏ လစ်လပ်နေရာ(၃၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အသိပေးကြေညာချက် (မန္တလေးစာစစ်)

By |2021-11-19T18:31:11+06:30နိုဝင်ဘာ 19th, 2021|News & Events|

  နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနစုမှူး(၂)/တတိယအတွင်းဝန် ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) တို့၏ လစ်လပ်နေရာ(၃၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် (မန္တလေးစာစစ်)အတွက် အသိပေးကြေညာချက်  အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (မကွေးစာစစ်)

By |2021-11-19T18:11:55+06:30နိုဝင်ဘာ 19th, 2021|News & Events|

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနစုမှူး(၂)/ တတိယအတွင်းဝန် ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁ တို့၏ လစ်လပ်နေရာ (၃၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် (မကွေးစာစစ်)အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနစုမှူး(၂)/ တတိယအတွင်းဝန် ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁ တို့၏ လစ်လပ်နေရာ (၃၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အသိပေးကြေညာချက် (မကွေးစာစစ်)

By |2021-11-19T17:59:57+06:30နိုဝင်ဘာ 19th, 2021|News & Events|

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဌာနစုမှူး(၂)/ တတိယအတွင်းဝန် ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁ တို့၏ လစ်လပ်နေရာ (၃၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် (မကွေးစာစစ်)အတွက် အသိပေးကြေညာချက်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Go to Top