ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အကြောင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမမြန်မာနိုင်ငံဖွဲစည်းပုံ အခြေခံဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၄၃ အရ ၂၈-၁၀-၂၀၁၀ ရက်စွဲနေ့တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပေဒအမှတ်၂၄/၂၀၁၀ ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည် ။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေး အဖွဲဥပေဒအရဖွဲစည်းခဲ့သောဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲကို ဆက်ခံသောအဖွဲ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒအရ အဖွဲကို ဥက အပါအဝင်အဖွဲဝင် အနည်းဆုံး(၅)ဦးမှ အများဆုံး(၇)ဦးဖြင့် ဖွဲစည်းရပါမည်။ အဖွဲ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒ အခန်း(၃) တွင် ပြဌာန်းထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အာဆီယံ ကွန်ဖရင့်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် နေသာ အဖွဲအစည်းဖြစ်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲကိုအဖွဲဥကကဦးဆောင်၍ စီမံလမ်းန်ကီးကပ်မဖြင့် အဖွဲဝင်(၆)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဥကရုံးအဖွဲကို အရာထမ်း(၄၀) ဦး၊ အမထမ်း(၇၈) ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနကိုအရာထမ်း(၄၂) ဦး၊ အမထမ်း (၁၂၃) ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို အရာထမ်း(၅၉) ဦး၊ အမထမ်း(၁၇၈)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) နှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တိုတွင် အရာထမ်း(၁၆၀) ဦး၊ အမထမ်း(၁၁၀၂) ဦးစီဖြင့် လည်းကောင်း ဖွဲစည်းထားရှိပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ မျှော်မှန်းချက်

နိုင်ငံတော်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဘက်စုံဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လွတ်လပ်၍ စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော၊ ယှဉ်ပိင်မ ရှိ၍ စည်းကမ်ကောင်းသောနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်စေရေး တည်ဆောက် ပျိုးထောင်ပေးရန်၊

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဦးတည်ချက် နှင့် ရည်မှန်းချက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဦးတည်ချက် နှင့် ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –

အဖွဲ့၏ ဦးတည်ချက်
အဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ အခန်း(၃)ပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မ ၉ နှင့် ပုဒ်မ ၁၀ တို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း အဖွဲ့၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားရှိပါသည်

အဖွဲ့၏တာဝန်များ
အဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌများ

တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌများ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌများ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ယခင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းပုံကားချပ်

ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/တာဝန်ခံညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ